Suteikti kunigystės šventimai

Liepos 20 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyskupas Linas Vodopjanovas OFM kunigystės šventimus suteikė Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos auklėtiniui diakonui Raimundui Zimkai. Į diakono Raimundo kunigystės šventimuose dalyvavo Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. doc. dr. Saulius Stumbra bei keletas Telšių ir Panevėžio vyskupijų kunigų.

Panevėžio Vyskupas paskelbė pirmąją kun. Raimundo tarnystės vietą– paskyrėeiti vikaro pareigas Anykščių Šv. Mato parapijoje.

Pasibaigus Šv. Mišių aukai, prieš visas padėkas atvykusiems ir prisidėjusiems prie Raimundo kelionės į kunigystę, Telšių rektorius kun. Saulius Stumbra, per Vyskupo rankas įteikė ką tik įšventinam kun. Raimundui Zimkai magistro laipsnio diplomą.

Linkime kun. Raimundui Zimkai Dievo palaimos einant kunigystės pašaukimo keliu. 

Nuotrauka Ernesto Butikio