Su Vienuoliais Žemaičių Kalvarijoje

2017 m. vasario 2 dieną Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje, kaip įprasta, buvo švenčiami kasmėnesiniai atlaidai bei Grabnyčios, Kristaus paaukojimo Šventykloje šventė. Tą dieną taip pat buvo meldžiamasi už vienuolius, vienuoles bei pašaukimus į vienuolinį luomą bei kunigų seminariją.

12 val. pagrindinėms iškilmių Šv. Mišioms, kuriose dalyvavo ir Dievui pašvęstojo gyvenimo atstovai iš Telšių vyskupijos teritorijoje esančių įvairių kongregacijų namų, vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ. Koncelebravo Akmenės dekanato dekanas, Naujosios Akmenės parapijos klebonas kun. Olijandas Jurevičius ir kiti šio dekanato kunigai. Liturgijoje patarnavo diakonas Bernardas Belickas OFM ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai. Šv. Mišių metu giedojo Ventos Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Jelenos Piktelytės, giedotojams talkino Žemaičių Kalvarijos Šventovės vargonininkė Kristina Kondratavičienė. 

 

Kristaus paaukojimo Šventykloje šventė – Grabnyčios primena būti Kristaus šviesos nešėjais pasaulyje, nes šventinamos žvakės nurodo būtent tą minėtą tikslą. Pamokslą šv. Mišių metu pasakė brolis pranciškonas kun. Severin Armin Holocher OFM.

 

Po Šv. Mišių Bazilikoje, po kurios grindimis yra išbastyta iš Jeruzalės, tikrojo Kristaus Kryžiaus kelio, pargabenta žemė buvo apmąstomas dvidešimties stočių Kryžiaus kelias. Nešama Didžioji Šv. Kryžiaus relikvija, kuria kiekvienoje stotyje laiminami tikintieji, giedamos Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmės, atskirose stotyse sakomi kunigų pamokslai.

 

kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Foto iš Grabnyčių šventės Žemaičių Kalvarijoje