STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ REZULTATAI

   Iš visos Kauno Metropolijos š.m. rugpjūčio 2 d. jaunuoliai rinkosi į Kauno Tarpdiecezinę Kunigų Seminariją stojamiesiems egzaminams.     

   Stojimų komisiją sudarė Kauno Kunigų Seminarijos Rektorius kun. dr. Ramūnas Norkus, VDU Teologijos Fakulteto Studijų Prefektas prof. Vytautas Vaičiūnas, tos pačios Kunigų Seminarijos Prefektas kun. Kęstutis Genys, bei Telšių Vysk. V. Borisevičiaus Kunigų Seminarijos Rektorius kun. doc. dr. Saulius Stumbra.   

   Stojamųjų egzaminų komisijai dokumentus pateikė septyni jaunuoliai iš Kauno Metropolijos. Po Katalikų Bažnyčios Katechizmo egzamino žodžiu bei rašto egzamino į Kauno Kunigų Seminarijos Propedeutinį kursą buvo priimti trys jaunuoliai, o vienas Marijonų vienuolijos auklėtinis buvo priimtas į pirmąjį kursą. 

   Kauno Metropolijos Propedeutinio kurso studentai vienų metų studijas praleis Telšių vysk. V. Borisevičiaus Kunigų Seminarijos patalpose. 

   Džiaugdamiesi naujais studentais melskime jiems gausios Dievo palaimos pašaukimo kelyje. 

   N.B. - galutinis klierikų (studentų) sąrašas bus paskelbtas 08 31.