Prašome maldos už naujus pašaukimus

 

Pasimelsk ir tu asmenine malda arba ta kuri pateikta žemiau.

Paspausk ant žemiau esančios nuorodos ir pasiklausyk ką sako mūsų Popiežius Pranciškus.

Popiežius Pranciškus sako: Pašaukimus ugdo malda ir geras pavyzdys

 

Dangiškasis Tėve, atsiųsk į savajį vynuogyną 
šventų darbininkų,
kurie dirbų karštai mylėdami
ir, akinami Šventosios Dvasios, 
neštų Kristaus išganymą
ligi žemės pakraščių.

 

Amen. 

 

 

Tėve mūsų..., Sveika,Marija..., Garbė Dievui Tėvui...

 

MALDA UŽ PAŠAUKIMUS

Jėzau, Gerasis Ganytojau,
priimk mūsų garbinimą ir nuolankią padėką už visus pašaukimus,
kurių per savo Dvasią duodi savo Bažnyčiai.

Būk šalia vyskupų, kunigų, misionierių,
visų pašventintų asmenų;
padaryk, kad jie pajėgtų liudyti tikrai evangelišką gyvenimą.

Padaryk stiprius ir ištvermingus savo kelyje tuos,
kurie ruošiasi šventai tarnystei bei pašvęstam gyvenimui.

Padaugink Evangelijos darbininkų,
kurie Tavo vardą paskelbtų visoms tautoms.

Globok visą mūsų šeimų ir bendruomenių jaunimą; duok jiems ryžto ir didžiadvasiškumo sekti Tavimi.
Ir šiandien atkreipk į juos savo žvilgsnį ir juos pašauk.

Visiems pašauktiesiems duok jėgų palikti viską, idant pasirinktų vien tik Tave, kuris esi Meilė.

Atleisk už Tavo pasirinktųjų netinkamumą ir neištikimybę.

Išgirsk, Kristau, mūsų maldavimus, užtariant Švč. Marijai, Tavo Motinai ir Apaštalų Karalienei.
Patikėjusi ir kilniai atsiliepusi,
tapusi mūsų džiaugsmo priežastimi,

telydi Ji savo artumu ir savo pavyzdžiu tuos, kuriuos kvieti vien Tavo karalystės tarnystei. Amen.

Šventasis Jonas Paulius II, 1984 

 

MALDA UŽ PAŠAUKIMUS

Viešpatie Jėzau, kaip kadaise pašaukei pirmuosius mokinius, idant juos padarytum žmonių žvejais, taip ir šiandien
leisk skambėti Tavo mielam kvietimui:
„Ateik ir sek paskui mane!“

Suteiki jaunuoliams ir jaunuolėms malonę guviai atsiliepti į Tavo malonės balsą!

Palaikyk apaštalinį vyskupų, kunigų
ir savo gyvenimą pašventusiųjų triūsą.

Duok ištvermės mūsų seminaristams ir visiems, kurie siekia įgyvendinti
visiškai Tavo tarnystei paaukoto gyvenimo idealą.

Pažadink mūsų bendruomenėse įsipareigojimą misijoms.

Siųsk, Viešpatie, darbininkų į savo pjūtį ir neleisk, kad žmonija pražūtų dėl ganytojų, misionierių ir Evangelijos reikalui pasiaukojusių žmonių stygiaus.

Marija, Bažnyčios Motina, kiekvieno pašaukimo pavyzdy, padėk mums atsakyti „taip“ Viešpačiui, kuris mus kviečia būti dieviškojo plano bendradarbiais. Amen.

Šventasis Jonas Paulius II, 1987