Malda už mirusius Rektorius ir dėstytojus

Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, kartu su Telšių vyskupijos vyskupu Kęstučiu Kėvalu bei kitais Telšių miesto kunigais meldėsi už mirusius mūsų kunigų seminarijos rektorius ir dėstytojus. Šv. Mišios buvo aukojamos Telšių švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnytėlėje. Prašėme Dievo, kad į altorių garbę būtų iškeltas pirmasis Telšių kunigų seminarijos rektorius, Dievo Tarnas vysk. Vincentas Borisevičius. Meldėme Amžinojo Atilsio minėtos bažnytėlės šventoriuje palaidotiems misusiems rektoriams mons. Kazimierui Gaščiūnui, mons. Antanui Lapei bei visiems mirusiems dėstytojams.

Amžinąjį Atilsį duok mirusiems Viešpatie ir amžinoji šviesa jiems tešviečia...

Foto nuotrauka Modesto Normanto