Kvietimas stoti į seminariją

Bendra informacija stojantiems į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją

 

Mieli Jaunuoliai,

Bažnyčiai reikia kunigų, kurie tęstų Kristaus pradėtą misiją, skelbtų amžinąsias vertybes, rodytų žmonėms tikrąjį gyvenimo kelią ir vestų juos pas Dievą.

Bažnyčia be paliovos meldžiasi už pašaukimus ir turėdama aiškų ir drąsų pašaukimo planą nuolatos kreipiasi į jaunuolius, kviesdama atsiliepti į Kristaus kvietimą sekti Juo.

Šių dienų šventasis Jonas Paulius II primena, jog rytdienos kunigas, nemažiau negu šiandieninis, turi būti panašus į Kristų, o pašaukimas į kunigystę yra ypatingas būti viršenybės prieš turėti paliudijimas, pripažinimas, kad gyvenimo prasmė yra laisvas ir atsakingas savęs atidavimas kitiems bei pasiryžimas šitaip tarnauti Evangelijai ir Dievo karalystei (Plg. Pastores dabo vobis).

Mielas Jaunuoli, jei nori brandinti savo pašaukimą ir ruoštis kunigystei, atvyk mokytis į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją.

Į seminariją priimami jaunuoliai, baigę vidurinę ar jai tolygią kitą mokyklą, doro elgesio, praktikuojantys katalikai.

Stojantieji į seminariją pristato šiuos dokumentus:

1.     Gyvenamos vietos Klebono charakteristiką;

2.     Autobiografija (parašyta laisva forma);

3.     Vyskupui Ordinarui adresuotas ir ranka parašytas prašymas priimti į Kunigų Seminariją;  

4.     Krikšto liudijimą;

5.     Sutvirtinimo Sakramento pažyma;

6.     Brandos atestatą;

7.     Medikų komisijos pažymą;

8.     Asmens dokumento foto kopiją;

9.     Dvi fotonuotraukas (3x4 cm.).

Dokumentai priimami seminarijoje Telšiuose darbo dienomis nuo 9 iki 12 val. (prieš atvykdami pasiskambinkite).

Stojamieji egzaminai vyks 2019 rugpjūčio 2 d. Kauno kunigų seminarijoje, adresu: Jakšto g. 1, Kaunas.

Į stojamuosius egzaminus kandidatai turėtų atvykti rugpjūčio 2 d. 10 val.

Bet kuriuo klausimu jaunuoliai gali skambinti tiesiog Rektoriui kun. doc. soc. m. dr. Saulius Stumbra, mob. 8-687 25 915. Galėsite maloniai pasikalbėti rūpimais pašaukimo klausimais.

            Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija laukia jaunuolių, norinčių pašvęsti savo gyvenimą Dievui ir Bažnyčiai.