Klierikai lankėsi Romoje

Žemaičių vyskupystės 600 m. įsteikimo proga Telšių vyskupijos tikintieji susibūrė padėkos piligriminei kelionei į Amžinąjį miestą Romą. Į šią kelionę taip pat vyksta ir Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos auklėtiniai.

Klierikai turėjo galimybę pelnyti visuotinius atlaidus aplankant visas keturias Didžiąsias Popiežiškas Bazilikas ir pasimelsti Popiežiaus intencija. Aplankysime Romos vyskupijos kunigų seminariją. Klierikai taip pat turės galimybę pamatyti kitas Romos miesto gražiąsias vietas: pasigėrėti miestu pasipuošusiu nakties šviesomis, įdėti ranką į Tiesos burną, pažvelgti į šv. Petro Baziliką per rakto skylutę, paragauti ledų prie Panteono... Vyksime ne tik į Asyžių pas šv. Pranciškų bei šv. Klarą, bet taip tap bendroje audijencijoje išvysime ir Šventąjį Tėvą Popiežių Pranciškų.

Už šią kvapą gniaužiančią kelionė prie Apaštalų kojų esame begalo dėkingi Romos vyskupijos kunigui Antonio Abbatiello.

Kun. Antonio kunigystės 50 m. Jubiliejaus proga nuspręndė Telšių vyskupijos klierikams padovanoti kelionę į Romą. Šis Kunigas išliks mūsų klierikų maldose labai ilgai. Esame be galo dėkingi kunigui Geradariui iš Romos. 

Mergele Marija savo Globa apglėbk Kunigą Antonio.

D4kojame kiekvienam, kuris skaito šį pranešimą ir pasimeldė už musų kelionę į Romą ir kun. Antonio.

Teatlygina gausiai jums Dievas.

Don Antonio GRAZIE e a presto!!!