Informacija stojantiems į Kunigų Seminariją

Bendra informacija stojantiems

į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją

 

Mieli Jaunuoliai,

Bažnyčiai reikia kunigų, kurie tęstų Kristaus pradėtą misiją, skelbtų amžinąsias vertybes, rodytų žmonėms tikrąjį gyvenimo kelią ir vestų juos pas Dievą.

Bažnyčia be paliovos meldžiasi už pašaukimus ir turėdama aiškų ir drąsų pašaukimo planą nuolatos kreipiasi į jaunuolius, kviesdama atsiliepti į Kristaus kvietimą sekti Juo.

Šių dienų šventasis Jonas Paulius II primena, jog rytdienos kunigas, nemažiau negu šiandieninis, turi būti panašus į Kristų, o pašaukimas į kunigystę yra ypatingas būti viršenybės prieš turėti paliudijimas, pripažinimas, kad gyvenimo prasmė yra laisvas ir atsakingas savęs atidavimas kitiems bei pasiryžimas šitaip tarnauti Evangelijai ir Dievo karalystei (Plg. Pastores dabo vobis).

Mielas Jaunuoli, jei nori brandinti savo pašaukimą ir ruoštis kunigystei, atvyk mokytis į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją.

Į seminariją priimami jaunuoliai, baigę vidurinę ar jai tolygią kitą mokyklą, doro elgesio, praktikuojantys katalikai.

Stojantieji į seminariją pristato šiuos dokumentus:

1.     Gyvenamos vietos Klebono parašytą charakteristiką;

2.     Autobiografiją (parašytą laisva forma);

3.     Rektoriui ranka parašytą prašymą priimti į Kunigų Seminariją;  

4.     Krikšto liudijimą;

5.     Sutvirtinimo Sakramento pažymą;

6.     Brandos atestatą;

7.     Medikų komisijos pažymą;

8.     Asmens dokumento foto kopiją;

9.     Dvi fotonuotraukas.

Dokumentai priimami seminarijoje darbo dienomis nuo 9 iki 12 val. (prieš atvykdami pasiskambinkite).

Stojamieji egzaminai vyks rugpjūčio 1-2 d. propedeutinio kurso patalpose Vienuolyno g. 1A, Žemaičių Kalvarijos mstl.

Į stojamuosius egzaminus kandidatai turėtų atvykti rugpjūčio 1 d. 10 val. Bet kuriuo klausimu jaunuoliai gali skambinti tiesiog Rektoriui kun. Ramūnui Norkui, mob. 8-618 60 940. Galėsite maloniai pasikalbėti rūpimais pašaukimo klausimais.

            Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija laukia jaunuolių, norinčių pašvęsti savo gyvenimą Dievui ir Bažnyčiai.