Magistrinių darbų archyvas

Šv. Raštas

Vardas, Pavardė

Darbo tema

Juozas Rudys

Žmogus – Dievo ir šėtono objektas. Požiūris į žmogiškąją būtį ir teologines paraleles bei skirtumai Šv. Rašto Pradžios knygoje ir J. V. Gėtės Fausto įvadinėje dalyje  Prologas Danguje.

 

Klemensas Jaraminas

 

Angelų ir demonų figūros sinoptinėse Evangelijose.

 

Narsutis Petrikas

 

Senojo Testamento kunigystės luomo formavimasis, atsakomybė ir pareigos nuo Mozės iki Izaoko.

 

Paulius Jaraminas

 

Evangeliniai patarimai Kunigiškame pašaukime šiuolaikinės visuomenės.

 

Remigijus Saunorius

 

Dekalogo turinys psalmyne.

 

Saulius Tomošaitis

 

Antropomorfizmai psalmėse ir jų palyginimai.

 

Teologija

Vardas, Pavardė

Darbo tema

 

Aivaras Pudžiuvelis 

 

Pasauliečių dalyvavimas munus sanctificandi tarnystėje. Liturginės pasauliečių tarnystės.

 

Algirdas Lukšas

 

Pagyvenusių žmonių užimtumas Bažnyčios socialinio mokslo dokumentų šviesoje.

 

Aloyzas Žygaitis

 

Artimo meilės tarnystė Bažnyčioje pagal vyskupo Vincento Borisevičiaus raštus.

 

Andriejus Sabaliauskas

 

Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo atlaidų tradicijos svarba ir prasmė šiandien.

 

Andrius Bakstys  

 

Santuokos neišardomumas Katalikų Bažnyčios mokyme.

 

Andrius Jusčius

 

Ekleziologinė Susitaikinimo sakramento dimensija.

 

Andrius Vaitkevičius

 

Marijos Nekaltojo prasidėjimo dogmos raida ir svarba Bažnyčios šiandieniniame gyvenime

 

Antanas Budreckas

 

Šeima ir kiekvieno jos nario brandos svarba šeimos gyvenime. Problematika Lietuvoje.

 

Audrius Undraitis

 

Eucharistija – dieviškųjų dorybių: tikėjimo, vilties ir meilės pagrindas.

 

Dainoras Židackas

 

Klaidinga pasirinkimo laisvės interpretacija šiuolaikinėje šeimoje.

 

Darius Valančius

 

Bažnyčios ir kultūros dialogo bruožai šiandieninėje Lietuvoje Bažnyčios mokymo šviesoje.

 

Darius Vazinskas

 

Katalikų Bažnyčios mokymas apie naująją evangelizaciją ir jos atspindžiai Lietuvoje.

 

Domas Gatautas

 

Katalikų Bažnyčios požiūris į eutanaziją.

 

Egidijus Kumža

 

Eucharistijos šventimas sekmadienį.

 

Gediminas Raudonius

 

Kunigiškoji sielovadinė tarnystė šio meto socialiniame – kultūriniame kontekste.

 Jonas Ačas

Jono Pauliaus II mokymo apie asmenų bendruomenę (communio personarum) pritaikymo svarba šeimoms.

 

Juozas Deveikis

 

Alternatyva eutanazijai – poliatyvioji slauga.

 

Karolis Petravičius

 

Žmogaus gyvybės vertė enciklikų „Humanae Vitae“ ir „Evangelium Vitae“ šviesoje.

 

Kęstutis Timofejevas

 

Bažnyčios mokymas apie Švenčiausiąją Mergelę  Mariją Vatikano II Susirinkimo šviesoje.

 

Marius Venskus

 

Mokymas apie kunigystę Popiežiaus Jono Pauliaus II laiškuose Didžiojo Ketvirtadienio proga.

 

Martynas Girininkas

 

Pomirtinio gyvenimo samprata Katalikų Bažnyčios mokyme.

 

Modestas Ramanauskas

Kunigo tapatybė celibatiniame gyvenime.

 

Remigijus Monstvilas

 

Ligonių patepimo sakramentas popiežiaus Jono Pauliaus II mokyme.

 

Rimas Venckus

 

Žmogaus prigimties individualumo aspektai „Rerum Novarum“ ir „Sollicitudo rei socialis“.

 

Rimvydas Klimas

 

Eucharistija – Bažnyčią suburiantis sakramentas.

 

Stasys Šlepavičius

 

Įvairūs nuolatinio kunigų formavimo matmenys po Vatikano II Susurinkimo.

 

Tadas Šeputis

 

Mokymas apie pašaukimą Jono Pauliaus II posinodiniuose apaštališkuose paraginimuose ir kreipimuose.

 

Tomas Jonušas

 

Krikščioniškosios santuokos šeimos institucijos svarba modernioje visuomenėje.

 

Tomas Kaulius

 

Ateitininkų pasaulėžiūros ypatumai tikėjimo įkultūrinimo procese.

Tomas Žlibinas

Ekumeninis dialogas tarp katalikų ir rusų ortodoksų nuo ekumeninės Bažnyčių tarybos sukūrimo (1948 m.) iki šiandien.

 

Viktoras Ačas

 

Išganymas šalia Bažnyčios Vatikano II Susirinkimo mokymo šviesoje.

 

Vytautas Liesis

 

Eucharistija – evangelizacijos šaltinis ir viršūnė.

 

Vytautas Tamašauskas

 

Munitų ir šėtono bažnyčios sektų įtaka asmenybės formavimui.

 

Katechetika

Vardas, Pavardė

Darbo tema

 

Antanas Mačius

 

Religinis ugdymas pagal Stasio Šalkauskio pedagogiką ir jo problemos šiandien.

 

Donatas Grigalis

 

Didysis tautos blaivintojas – Vysk. Motiejus Valančius bei šių dienų girtavimo problema. 

 

Donatas Žukauskas

 

Meilės ir atsakomybės ugdymas katechezėje.

Renatas Liuberskis

Suaugusiųjų katechumenato problematika katechetiniuose bažnytiniuose dokumentuose bei evangelizacijos procese Lietuvoje.

 Robert Romanovski

 

Bažnyčios mokymas apie katechetų formaciją po Vatikano II Susirinkimo ir jo pritaikymas Lietuvoje.

 

 Rolandas Kazlauskas

Pranciškonų mažesniųjų brolių ordino evangelizacinė – edukacinė veikla Lietuvoje nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu 1990 – 2014.

 

Romas Starkutis

 

Jaunimo pašaukimo į šventumą ugdymas katechezėje.

 

Saulius Stumbra

 

Procesijinių ir šermeninių Žemaičių Kalvarijos kryžiaus kelių (kalnų) lokaliniai ypatumai: sąsajos ir skirtumai.

 

Viktoras Daujotis

 

Parapijinės katechezės ir tikybos mokymas Lietuvos mokykloje santykis nuo 1918 m. iki šių dienų.

 

Viktoras Dirvonskis

 

Suaugusiųjų katechezės samprata po Vatikano II Susirinkimo ir jos pritaikymas Lietuvoje.

 

Pastoracinė

Vardas, Pavardė

Darbo tema

 

Donatas Litvinas

Nuo 1990 metų įsikūrę pašvęstojo gyvenimo institutai Lietuvoje. Jų atsakas į šiandienos iššūkius.                                                                         

 

Evaldas Balbuckis

 

Kristaus liudytojai – politinėje bendruomenėje. Etiniai – pastoraciniai aspektai.

 

Gediminas Paulius

 

Kariniai vienuoliniai ordinai ir Lietuvos christianizacija.

 

Kazys Žutautas

 

Rietavo parapijos pastoracinė ir švietėjiška veikla (1918 – 1940, 1989 - 2002).

 

Kęstutis Balčiūnas

 

Katalikiškų šeimų, gyvenančių sudėtingose ar morališkai neleistinose situacijose, sielovada.

 

 

Mindaugas Stonys

 

Vyskupo Motiejaus Valančiaus ir Vyskupo Vincento Borisevičiaus pastoracinės veiklos panašumai.

 

Viktoras Daugėla

 

Susitaikinimo sakramento pastoracinis aspektas kunigiškoje tarnystėje.

 

Virginijus Būta

 

Ligonių patepimo Sakramentas ir jį priimančiųjų pastoracija.

 

Teisė

Vardas, Pavardė

Darbo tema

 

Arnas Budrius

M. Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos beatifikacijos galimybė.                                                                                                               

 

Donatas Liutika

 

Vyskupo V. Borisevičiaus asmenybės sklaida ir beatifikacijos galimybė.

 

Edgaras Petkevičius

 

Katalikų Bažnyčios teisinė padėtis 1862 – 1904 m. Lietuvoje.

 

Justinas Palubinskas

 

Dvasinė formacija kunigo pašaukimo ugdyme pagal Bažnyčios teisyną.

 

Mindaugas Šlaustas

 

Kanoninių įstatymų santykis su Lietuvos valstybės įstatymais pagrindiniais santuokos klausimais.

 

Ramūnas Norkus

 

Pasauliečių tarnystė dalinėje Bažnyčioje kanoniniu aspektu.

 

Vaidotas Vitė

 

Klebono tarnystė parapijoje: ekleziologiniai ir kanoniniai aspektai.

 

Istorija

Vardas, Pavardė

Darbo tema

 

Andriejus Lazarevas

 

Ateizmo ir sekuliarizacijos santykis Lietuvoje 1940 – 2000 m.  

 Andrius Eidintas

Sovietsko – Černiachovskio dekanato rechristianizacijos problemos:  socialinės – ekonominės krizės ir Bažnyčių konfrontacijos sąlygomis.

 

Andrius Tarvidas

 

XX amžiaus Žemaičių tikėjimo kankiniai.

 

Antanas Šneideraitis

 

Žemaičių krikštas Lietuvos krikščionėjimo procese.

 

Audrius Keršys

 

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos ir bažnyčios istorinė raida.

 

Haroldas Šneideraitis

 

Šv. Brunonas Kverfurtietis lietuvių evangelizacijos kontekste.

 

Kęstutis Motiejaitis

 

Šiluvos Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo atlaidų istorinė ir dvasinė raida.

 

Marius Dyglys

 

Dievo tarnaitės Barboros Žagarietės gerbimo istorija Žiemgaloje. 

 

Saulius Noretas

 

Akmenės Šv. Onos bažnyčios istorija.

 

Vidmantas Daugėla

 

Žemaičių Kalvarijos Madonos pirmavaizdžio paieška.

 

Virgilijus Poškus

 

Septynių Mažosios Azijos Bažnyčių likimas istoriniame kontekste.