Kun. Raimundo primicijos seminarijoje

Rugsėjo 16 dieną Seminarijoje lankėsi neopresbiteris Raimundas Zimka, kuris seminarijos bendruomenėje aukojo Šv. Mišias ir suteikė primicijinį palaiminimą.

Iškilmėje dalyvavo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, seminarijos vadovybė, svečiai kunigai iš Telšių vyskupijos, seminarijos bei vyskupijos pastoracinių centrų darbuotojai.
Pamoksle seminarijos rektorius kun. doc. dr. Saulius Stumbra, kalbėjo apie kunigystės dovaną, iššūkius ir grožį, linkėdamas neopresbiteriui buvus geru klieriku būti uoliu kunigu.
Kunigas Raimundas Zimka, dėkojo vyskupui K. Kėvalui už bendrą maldą, visai seminarijos bendruomenei už ugdymo ir formacijos metus, vedusius link kunigystės.